Privacy Notice

English

Privacy Notice

Below are detailed information regarding our law firm’s data processing activities, which are limited to the purposes explained per each data subject group.

I. Data Subjects

1. Job Applicants

We collect, process and store personal data which may directly or indirectly identify a job applicant (together “personal information”) as part of our candidate application and recruitment activities. We process personal information for a range of purposes relating to general recruitment activities as well as the recruitment process and this may include the job applicant’s application, assessment and job applicant’s work permit.

The applications will be evaluated only if the job applicant sends them to us at application@gurkaynak.av.tr. Otherwise the application will not be taken into consideration.

The term “processing” covers all activities involving a data subject’s personal information, including collecting, handling, storing, sharing, accessing, using, transferring and disposing of the information.

We may process the job applicant’s personal information for the purposes of application, assessment, candidate searches and general recruitment activities. We use personal information that we collected concerning candidates to identify job opportunities we think may be of interest to the job applicant. We may contact potential candidates from time to time regarding such opportunities.

In general, we collect personal information directly from the job applicant, where he/she provides personal information to us by applying directly for a position at our law firm or information that we learn about the job applicant through the applicant’s interactions with us or with third parties such as recruitment agencies. We may also collect personal information about the job applicants from third parties, for example, from a referee providing information about a job applicant or a colleague recommending that we consider the applicant for a position or from other sources where the job applicant made his/her personal information publicly available for the purposes of recruitment.

In cases where we are processing personal information based on the job applicant’s consent, the job applicant has the right to withdraw that consent at any time where there is no other legal basis for the processing.

We may rely on legitimate interests of our law firm to process the job applicant’s personal information in the administration of the application and for general recruitment purposes or requirements of the legislation.

The processing will be lawful, proportionate and will always comply with the principles of applicable privacy laws in our jurisdiction. In any way, the applicant’s personal information will be kept for 6 months and then will be destructed in accordance with the applicable legislation, if we do not have the chance to offer him/her a position at our law firm.

We will need to share job applicant’s personal information internally if it is necessary or required, for example to carry out assessment. Sharing will be limited to what is required by each individual to perform their role in the recruitment process.

2. Contacts

If a person reaches out to us as the independent attorneys of our clients (subject to attorney client privilege and our limited authorities granted to us through our power of attorney), we may collect such person’s name, e-mail and phone number data, which will be voluntarily provided to us by the relevant person, for the sole purpose of contacting them upon their own request.

3. Vendors/Suppliers

If there is an engagement with a supplier for service procurement, we may collect such supplier’s name, e-mail and phone number data, which will be voluntarily provided to us by the relevant person, for the sole purpose of performance of the contract with the supplier. These data might be shared with third parties such as public authorities if it is required for the purposes of fulfilling a legal obligation.

4. Clients

ELIG Gürkaynak treats client information as strictly confidential and all information collected from the clients will be subject to attorney-client privilege. Such information will only be collected and processed within the scope of our legal services provided to the clients in line with our engagement to them. These processing of this data will be based on the legal purposes of compliance with legal obligations, performance of contract, establishment, exercise or protection of a legal right and legitimate interest of the data controller. These data will not be shared with third parties unless for specific instructions received by the client or unless it is required for the purposes of fulfilling a legal obligation (such as AML obligations).  

II. Data Subjects’ Rights

Data subjects have the right to learn whether or not personal data is being processed; to request information if personal data related to the data subject have been processed; to obtain information as to purpose of processing and whether or not such data have been processed accordingly; to know the third parties within or outside the country to whom personal data are transferred; to ask for the rectification of any incomplete or inaccurate personal data process; to ask for the erasure or destruction of the personal data within the framework of the law; to request the notification to third parties to whom the personal data have been transferred of operations carried out within the meaning of correction, erasure or destruction of the personal data; to object to any conclusion to the detriment of the data subject which results from analysis of the processed data exclusively by means of automated systems and to request compensation for the damages incurred as a result of an unlawful personal data processing.

If you have any questions about this notice or your personal information generally, or complaints and/or objections to the processing of your personal information, please contact us at application@gurkaynak.av.tr.

 

Türkçe

Veri Gizliliği Aydınlatma Metni

Hukuk büromuzun, her bir ilgili kişi grubu için açıklanan amaçlarla sınırlı olarak gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

I. İlgili Kişiler

1. Çalışan Adayı

Aday başvurularımızın ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak, çalışan adayını doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek kişisel verileri (birlikte "kişisel bilgiler") topluyor, işliyor ve saklıyoruz. Kişisel bilgileri, genel işe alım faaliyetlerinin yanı sıra, çalışan adayının başvurusu, değerlendirilmesi ve çalışma iznini de içerebilen, işe alma süreciyle ilgili bir dizi amaç için işliyoruz.

Başvurular ancak çalışan adayının başvurusunu application@gurkaynak.av.tr adresinden bize iletmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

"İşleme" terimi, bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, paylaşılması, erişilmesi, kullanılması, aktarılması ve imha edilmesi dâhil olmak üzere ilgili kişinin kişisel bilgilerini içeren tüm faaliyetleri kapsar.

Çalışan adayının kişisel bilgilerini başvuru, değerlendirme, aday araştırmaları ve genel işe alım faaliyetleri amacıyla işleyebiliriz. Adaylarla ilgili topladığımız kişisel bilgileri, çalışan adayının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz iş fırsatlarını belirlemek için kullanırız. Bu tür fırsatlarla ilgili olarak potansiyel adaylarla zaman zaman iletişime geçebiliriz.

Genel olarak, hukuk büromuzdaki bir pozisyona doğrudan başvurarak bize kişisel bilgi sağlayan çalışan adayından doğrudan edindiğimiz veya adayın bizimle veya iş bulma kurumları gibi üçüncü kişilerle olan etkileşimleri yoluyla öğrendiğimiz kişisel bilgileri topluyoruz. Üçüncü şahıslardan, örneğin, çalışan adayı hakkında bilgi veren bir referans kişisi veya başvuranı bir pozisyon için değerlendirmemizi tavsiye eden bir meslektaştan veya başvuran tarafından işe alım amacıyla halka açılmış kişisel bilgilerin yer aldığı diğer kaynaklardan çalışan adayı hakkında kişisel bilgiler toplayabiliriz.

Çalışan adayının rızasına dayanarak kişisel verileri işlediğimiz durumlarda çalışan adayı, işleme için başkaca bir yasal dayanağın bulunmadığı hallerde, her zaman bu rızayı geri alma hakkına sahiptir.

Başvurunun yönetimi ve genel işe alım amaçları veya mevzuatın gereklilikleri bağlamında, çalışan adayının kişisel bilgilerini işlemek için hukuk büromuzun meşru menfaatlerine dayanabiliriz.

İşleme yasal, orantılı ve yargı alanımızda uygulanan gizlilik yasalarının ilkelerine her zaman uygun olacaktır. Her halükarda, başvuranın kişisel bilgileri 6 ay süreyle saklanacak ve daha sonra, kendisine hukuk büromuzda bir pozisyon teklif etme imkânımız yoksa ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Zaruri veya gerekli olduğu hallerde, örneğin değerlendirme yapmak maksadıyla, çalışan adayının kişisel bilgilerini şirket içinde paylaşmamız gerekecektir. Paylaşım, her bir bireyin işe alım sürecindeki rolünü yerine getirmesi için gerekli olanla sınırlı olacaktır.

2. İrtibatlar

Bir kişinin müvekkillerimizin serbest avukatları olarak (avukat müvekkil gizliliği ve vekâletnamemizde tanınan sınırlı yetkilerimiz kapsamında) bizimle iletişime geçmesi halinde, bu kişinin bize kendi isteğiyle sağlayacağı isim, e-posta adresi ve telefon numarası verilerini, yalnızca kendi taleplerine istinaden onlarla iletişime geçmek amacıyla toplayabiliriz.

3. Satıcılar/Tedarikçiler

Bir tedarikçi ile hizmet tedariki için bir anlaşma olması halinde, bu tedarikçinin bize kendi isteğiyle sağlayacağı isim, e-posta adresi ve telefon numarası verilerini, yalnızca tedarikçi ile yapılmış sözleşmenin ifası amacıyla toplayabiliriz. Bu veriler, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, kamu kurumları gibi üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

4. Müvekkiller

ELİG Gürkaynak müvekkil bilgilerini çok gizli olarak ele alır ve müvekkillerden toplanan tüm bilgiler, avukat-müvekkil gizliliğine tabi olacaktır. Bu bilgiler yalnızca müvekkillerimizle olan anlaşmamız doğrultusunda müvekkillere sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz kapsamında toplanacak ve işlenecektir. Bu verilerin bu şekilde işlenmesi; hukuki yükümlülüklere uyumluluk, sözleşmenin ifası, yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki amaçlarına dayanacaktır. Bu veriler, müvekkilden özel bir talimat alınmadıkça veya hukuki bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi için (kara para aklamayı önleme yükümlülükleri gibi) gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

II. İlgili Kişilerin Hakları

İlgili kişiler; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, ilgili kişiyle bağlantılı kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair gerçekleştirilen işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu metin veya genel olarak kişisel bilgileriniz hakkında sorunuz olması ya da kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin şikâyetleriniz ve/veya itirazlarınız olması halinde, bizimle application@gurkaynak.av.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

We use cookies to improve your experience on our website. For further information, you may access the cookie policy.
İnternet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için çerez politikasına ulaşabilirsiniz.